Swartvast adviseert bij innovatieve inwinnings- en verwerkingsprocessen van geo-informatie, analyse van data en informatie en de vertaling daarvan naar welgeformuleerde publicaties

Nieuws

4 januari 2016

Vermeldenswaardig is eigenlijk vooral dat deze website niet zo goed is bijgehouden. Er is in 2014 en 2015 zeker wat gebeurd! Daarover binnenkort meer!

28 november 2013

Het rapport Praktische toepassing van deformatiemeting met InSAR, waarover hieronder eerder geschreven werd, is nu algemeen beschikbaar. Bij de aanbieding van het rapport is een samenvatting gemaakt, die duidelijk maakt wat deformatiemeting met InSAR in principe voor meerwaarde kan hebben voor het werk van Rijkswaterstaat. Zie daarvoor deze pagina. Daar staat ook de link naar het rapport.

29 november 2013

Op de kennispagina's van Swartvast is een uitgebreid overzicht opgenomen van de techniek van radarinterferometrie oftewel InSAR en de wijze waarop daarmee ook in Nederland deformatie is te meten tot op onderdelen van een millimeter per jaar. In het rapport Praktische toepassing van deformatiemeting met InSAR is dit, in een apart hoofdstuk, nog verder uitgewerkt en rijker geïllustreerd.

29 november 2013

Ook veertien jaar nadat het werd uitgevoerd, is het afstudeeronderzoek van Rens Swart nog actueel. In dit onderzoek, dat signaaltheorie, remote sensing en geodesie combineert, onderzocht hij hoe spectrale filtering in range en azimuth de coherentie van interferogrammen kon verbeteren. De samenvatting uit de doctoraalscriptie is nu op deze Swartvast-kennispagina te vinden.

30 augustus 2013

Swartvast heeft in opdracht van Rijkswaterstaat het rapport Praktische toepassing van deformatiemeting met InSAR, waarvoor eind 2011 gestart werd met een inventarisatie van proefprojecten en hun resultaten, vervolledigd. Het bevat een completer overzicht van praktijkcases, onderzoeksresultaten en projecten in het kader van Europese onderzoeksprogramma's. Ook zijn aan de hand van gesprekken de presentaties van de meest buitenlandse bedrijven die deformatiemeting met InSAR commercieel aanbieden verbeterd. Commentaar van Rijkswaterstaat-specialisten bij de InSAR-resultaten is verwerkt en maakt duidelijk dat inderdaad interpretatie een multidisciplinair aandachtspunt blijft. Zie de actuele paragraaf op de pagina met meer informatie over de inventarisatie van InSAR-projecten.

Er is veel te melden dat een nieuwsbericht waard is, maar de prioriteiten hebben de afgelopen anderhalf jaar ergens anders gelegen dan bij het bijhouden van onze webpagina's. Binnenkort ook 'destijds actueel' nieuws :-)

30 maart 2012

Swartvast maakt in opdracht van het Het Netherlands Space Office (NSO) een inventarisatie van de huidige en veelbelovende toekomstige toepassingen van de data van SAR-satellieten (SAR = synthetic aperture radar). Het is voor de ontwikkeling van nieuwe satellieten, instrumenten en sensoren cruciaal zo goed mogelijk aan te sluiten op de behoefte aan satellietdata en ­applicaties. Ruimtevaartmissies zijn dan niet langer technologie-gedreven, maar een antwoord op een vraag: 'vraaggestuurde missies'. Het Netherlands Space Office, de overheidsorganisatie die in Nederland het ruimtevaartbeleid ontwikkelt en instituten en bedrijven helpt bij ontwikkeling van instrumenten en toepassingen, bevordert dit onder meer met de door Swartvast gemaakte inventarisatie. Zie de pagina over de marktinventarisatie van toepassingen gebaseerd op SAR-satellietdata.

21 maart 2012

Het Netherlands Space Office heeft, vooruitlopend op het Europese beleid om satellietdata gratis ter beschikking te stellen, licenties afgesloten die actuele satellietbeelden kosteloos beschikbaar maken voor Nederlandse bedrijven, instituten en burgers. Deze beelden kunnen via een satellietdataportaal dat via de website van het NSO bereikbaar is opgehaald worden. Swartvast is hierbij niet rechtstreeks betrokken maar vestigt hierop graag de aandacht. Zie de paragraaf op de pagina over het project dat Swartvast voor NSO uitvoert.

15 december 2011

Binnen en buiten Rijkswaterstaat hebben er de afgelopen jaren verschillende projecten plaatsgevonden waarbij deformaties met InSAR (radarinterferometrie) in kaart werden gebracht. Swartvast heeft in opdracht van Rijkswaterstaat een overzicht gemaakt van deze projecten en hun resultaten. De opdracht beperkte zich in eerste instantie tot Nederland. Zie de pagina met meer informatie over de inventarisatie van InSAR-projecten.

Oud nieuws …

11 oktober 2011

Het curriculum vitae (CV) van eigenaar Rens Swart is geactualiseerd: oudere informatie is geschrapt en er is actuelere informatie over Swartvast-opdrachten opgenomen. Ook is een profiel opgesteld. Zie de pagina met ons vouwblad en het CV.

9 mei 2011

Voor de Rijkswaterstaat-taken watermanagement en scheepvaartverkeersmanagement is heel veel actuele en betrouwbare informatie van het hoofdwatersysteem nodig. Deze wordt door Rijkswaterstaat en aannemers op grote schaal gemeten, bewerkt en opgeslagen. Een 'distributielaag' in de informatiesystemen moet nu de opgeslagen informatie via applicatiediensten ('services') leveren aan alle afnemende systemen en gebruikers. Rens Swart en Ingmar Emons stellen op basis van documentatie en gesprekken met gebruikers de functionele eisen en de daaruit voortvloeiende technische eisen aan de distributielaag op en vervaardigen op basis daarvan een ontwerp van de applicatieoplossing. Zie de pagina over dit project.

19 april 2011

Swartvast is verhuisd! Vanaf 19 april 2011 wonen en werken Rens Swart en Sabine Broekhoven in het stijlvolle pand aan de Perzikgaarde in Dongen, dat dateert uit 1976 en op een fijnzinnige manier nog vele zeventigerjarenelementen laat zien. Zie voor de contactgegevens de contactpagina. Omdat architectuurgeschiedenis onze liefhebberij respectievelijk professie is, hebben we een aparte pagina over dit huis gemaakt (die nog niet helemaal af en publicabel is).

18 april 2011

Op 18 april 2011 werden de resultaten van de vaststelling van de informatiebehoefte op het gebied van Data van Rijkswaterstaat gepresenteerd aan een breed publiek bij de Data-ICT-Dienst van Rijkswaterstaat. Monique Pruijs en Wim van Pijkeren van Arcadis vertelden over de aanpak en de resultaten van de door hen geleide sessies met gebruikers van Rijkswaterstaat. Rens Swart van Swartvast lichtte de aanpak en resultaten toe van de analyse van enkele tientallen documenten met betrekking tot de informatiebehoefte tot een reeks van 719 gespecificeerde functionele vragen met specificaties. Swart lichtte de voetangels en klemmen toe en gaf kanttekeningen en aanbevelingen. Zie de paragraaf op de projectpagina.

25 januari 2011

Vanwege de complexiteit van de informatiebehoefte voor de talloze taken en processen binnen het watermanagement van Rijkswaterstaat is het verstandig hierin structuur en samenhang aan te brengen. Voor de informatievoorziening ten behoeve van watermanagement door de Rijkswaterstaat Data-ICT-Dienst wordt daarom een domeinarchitectuur opgesteld. Swartvast werkt hiertoe samen met specialisten van Rijkswaterstaat en informatiearchitecten van Sogeti en brengt zijn kennis van watermanagement en de informatiebehoefte daarvoor in. Zie de projectpagina.

25 januari 2011

Swartvast ondersteunt het innovatiecluster Slim Meten, Inwinnen en Testen bij het vormgeven van de nieuwe benadering van innovatie in het corporate innovatieprogramma van Rijkswaterstaat. Zie de projectpagina.

23 december 2010

De inventarisatie van bestaande informatiebehoeftedocumenten op het gebied van Rijkswaterstaat-data en enkele workshops hebben in totaal 719 functionele vragen omtrent de informatiebehoefte opgeleverd. Hiermee is zeker niet de gehele behoefte gedekt, maar in korte tijd is veel bereikt. De informatiebehoefte is geaggregeerd in de vorm van gegevenssoorten. Alle 719 functionele vragen zijn voorzien van een gegevenssoort of subsoort en andersom is aan de hand van de voorkomende vragen de lijst gegevenssoorten verbeterd. De bijdrage van Rens Swart heeft voorts een reeks analyses opgeleverd, onder meer met betrekking tot precisie in ligging en hoogte en de door Rijkswaterstaat gehanteerde Uniformering Primaire Processen (UPP). Zie de paragraaf op de projectpagina.

15 oktober 2010

Een goede informatievoorziening is voor Rijkswaterstaat van wezenlijk belang voor het realiseren van zijn kerntaken. De Data-ICT-Dienst (DID) in Delft voorziet voor geheel Rijkswaterstaat in deze informatie. Om de dienstverlening beter de laten aansluiten op de informatiebehoefte van Rijkswaterstaat, heeft de DID het programma Professionalisering Data in gang gezet. Swartvast ondersteunt dit door onder meer bestaande informatiebehoeftedocumenten te analyseren en functionele vragen, gegevenssoorten en specificaties te identificeren en te analyseren in hoeverre het huidige producten- en dienstenpakket hierop aansluit. Zie de projectpagina.

12 juli 2010

Het aardobservatiebedrijf NEO in Amersfoort is sinds het begin van de tweede generatie AHN in 2008 betrokken geweest bij de kwaliteitscontrole. Ook in 2010 is de controle van een van de twee percelen van het AHN weer aan NEO uitbesteed. NEO heeft een beroep gedaan op Rens Swart om gedurende een deel van de controlewerkzaamheden in juli en augustus 2010 het controleteam te komen versterken. Zie de pagina over de betrokkenheid van Swartvast bij het AHN.

27 mei 2010

Studenten watermanagement en geomatica aan de Technische Universiteit Delft kunnen het keuzevak over Spatial Tools on Water Resources Management volgen. Het college behandelt verschillende gereedschappen op het gebied van Geografische Informatiesystemen (GIS) en Remote Sensing (RS) die relevant zijn voor de analyse van watersystemen. Vanwege zijn diepgaande kennis van zowel laseraltimetrie als remotesensingtechniek als van zijn toepassingen in waterbeheer en waterkeringbeheer, werd Rens Swart gevraagd hierover een college te verzorgen. Zie de pagina over dit college. De bijbehorende presentatie is de meest uitgebreide over laseraltimetrie en zijn toepassingen in waterbeheer en waterkeringbeheer door Swartvast.

26 mei 2010

De webpagina's over het AHN en laseraltimetrie zijn herschreven en teruggeplaatst op de website. Ze zijn een uitgebreide illustratie van Swartvast's expertise. Zie de pagina's over AHN en de andere laseraltimetriepagina's (deze link verwijst naar slechts één daarvan).

28 april 2010

Bij de NCG-studiedag op 26 november 2009 over de omgang met de extreem grote puntenwolken zal een wetenschappelijke artikelenbundel verschijnen. Rens Swart schreef langs de lijnen zijn presentatie op deze studiedag een artikel over de ontwikkeling van het AHN als extreem grote puntenwolk. Dit gerecenseerde ('peer reviewed') artikel werd op 28 april 2010 geaccepteerd voor publicatie in de themabundel, die zal verschijnen in de 'groene serie' van de Nederlandse Commissie voor Geodesie. Dit engelstalige artikel is nu beschikbaar op de webpagina over deze studiedag.

11 maart 2010

Swartvast schreef eind 2008 het rapport Toepassingen van ruimtevaart bij Rijkswaterstaat, statusrapport aardobservatie en plaatsbepaling. Dit geeft een overzicht van de toepassingen van ruimtevaart die bij Rijkswaterstaat in gebruik zijn dan wel op haalbaarheid zijn onderzocht. Het gaat hierbij hoofdzakelijk om de twee terreinen aardobservatie en plaatsbepaling. In overleg met Rijkswaterstaat is het eindrapport nu algemeen beschikbaar gesteld. Zie hiervoor de projectpagina.

18 december 2009

De trouwe bezoeker die op onze website gewend is gedegen informatie over het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN) aan te treffen, moet ik teleurstellen. Het Waterschapshuis heeft aangegeven dit als onrechtmatig te zien. In afwachting van afspraken hierover, heb ik per 18 december 2009 alle zorgvuldig geschreven informatie over het AHN, de achtergronden en de bijdrage van Swartvast geschrapt. Voor meer informatie over het AHN verwijs ik naar de pagina's van het AHN zelf, ahn.nl, die bijna volledig bestaan uit de teksten die Swartvast in opdracht van het AHN schreef. Voor onze eigen AHN-pagina is de oude, oorspronkelijke tekst uit de oude doos gehaald. We bezien later welke informatie hieraan kan worden toegevoegd.

26 november 2009

De subcommissies Mariene Geodesie en Ruimtelijke Basisgegevens van de Nederlandse Commissie voor Geodesie organiseerden op 26 november 2009 een studiedag over de omgang met de extreem grote (Engels: 'massive') puntenwolken die ontstaan bij hedendaagse inwinmethoden. Rens Swart is, vanwege zijn rol als projectleider van het Actueel Hoogtebestand Nederland en gezien zijn kennis van de verschillende betrokken wetenschapsgebieden, door professor Peter van Oosterom (TU Delft) gevraagd op de studiedag te vertellen over de aspecten van het AHN op het gebied van de omgang met extreem grote puntenwolken. Zie onze webpagina, die zowel in het Engels als Nederlands beschikbaar is. De presentatie is daar beschikbaar voor download.

23 november 2009

Op 1 januari 2010 wordt Rens Swart als projectleider AHN afgelost. Sinds 10 maart 2009 was hij actief als leider van de inwinning en controle van twee van de drie percelen. In 2010 zal Het Waterschapshuis hiervoor een voltijds projectleider in dienst nemen. Rens Swart gaf er de voorkeur aan zijn werkzaamheden voor adviesbureau Swartvast te continueren. Niels van der Zon, adviseur bij Rijkswaterstaat DID en zeer bekend met het AHN, zal op 1 januari 2010 in dienst treden van Het Waterschapshuis.

19 oktober 2009

De bijdrage van Swartvast aan de beschrijving van de hydrografische taken ten behoeve van het opstellen van Programma van Eisen voor het Landelijke Opslagsysteem Lodingen van Rijkswaterstaat is op een nieuwe projectpagina toegelicht.

7 oktober 2009

Het Actueel Hoogtebestand Nederland had een sterke behoefte aan een nieuwe website. Niet alleen moest deze voor wat betreft beheer en vormgeving aansluiten bij de websites van de waterschappen, ook moesten de teksten herschreven worden: leesbaarder, minder technisch en beter aansluitend bij de actualiteit. Rens Swart en Sabine Broekhoven hebben namens Swartvast in enkele dagen een nieuwe menustructuur ontworpen en nieuwe teksten geschreven, zodat de nieuwe website op de gebruikersmiddag van het AHN, 7 oktober 2009, gelanceerd kon worden. Op een van onze AHN-pagina's vindt u hierover meer informatie.

18 juni 2009

Het curriculum vitae (CV) van eigenaar Rens Swart is geactualiseerd: oudere informatie is geschrapt en er is actuelere informatie over Swartvast-opdrachten opgenomen. Zie de pagina met ons vouwblad en het CV.

26 mei 2009

Swartvast stelt samen met Tenuki het Programma van Eisen op voor het Landelijke Opslagsysteem Lodingen, dat alle lodingsgegevens van Rijkswaterstaat zal bevatten die bewaard, gearchiveerd en ontsloten moeten worden. Swartvast neemt daarbij de vereisten vanuit de werkprocessen en taken van Rijkswaterstaat voor zijn rekening, terwijl Tenuki vanuit de huidige opslagsystemen de databanktechnische vereisten verzorgt. Meer informatie volgt later.

22 mei 2009

Vanwege de betrokkenheid van Swartvast bij het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN) en de behoefte actuele informatie en kennis over het AHN beschikbaar te maken, is het aantal webpagina's over het AHN uitgebreid. Er is nu zowel algemene informatie opgenomen als informatie over de stand van zaken in 2009. Zie de hoofdpagina over het AHN en de pagina's daaronder. Via een menustructuur is deze informatie toegankelijk gemaakt.

22 mei 2009

Om het niet bij woorden te laten en geïnteresseerden een goed beeld van het AHN te geven, hebben we enkele zeer gedetailleerde afbeeldingen van het AHN op een aparte pagina toegankelijk gemaakt. Zie de voorbeeldenpagina.

21 april 2009

In het kader van een reeks van vijf artikelen over de Handreiking Inspectie Waterkeringen in het tijdschrift Land + Water verscheen in april 2009 een artikel over de recente ontwikkelingen op het gebied van het gebruik van laseraltimetrie voor waterkeringbeheer. In dit artikel, waarvan Rens Swart primair auteur is, komt de door de Werkgroep Grootschalige Laseraltimetrie ontwikkelde kennis samen met de ontwikkeling van het Actueel Hoogtebestand Nederland naar een specificatie die ook voor het overgrote deel van de waterkeringen in Nederland geschikt is. Op deze webpagina zijn tekst en afbeeldingen integraal opgenomen; ook is daar het gepubliceerde artikel in pdf-vorm op te halen.

april 2009

Als ik meer tijd heb, leest u over onze Belgische 'vestiging' en onze rol bij het AHN. Ook besteden we misschien aandacht aan de nieuwe visitekaartjes. Maar nu effe niet.

11 maart 2009

Na de betrokkenheid van Swartvast bij de beoordeling van de offertes in het kader van de inwinning van het AHN-2 2009, is Rens Swart nu ook betrokken bij de uitvoering van het AHN. Hij leidt namens Het Waterschapshuis de inwinning en controle van twee van de drie percelen van het AHN in 2009. Zie de pagina over de uitvoering van het AHN in 2009.

februari 2009

Swartvast ondersteunt Rijkswaterstaat bij de opstelling van een actieprogramma voor het op orde krijgen van de areaalgegevens, die Rijkswaterstaat nodig heeft bij zijn dagelijks werk. Door analyse en synthese van beleidsuitgangspunten, doelstellingen, ideeën en documentatie ontstaat in een creatief iteratief proces met de programmamanager logisch gestructureerd, welgeformuleerd en doelmatig actieprogramma. Zie de pagina over dit actieprogramma.

10 februari 2009

Van 18 januari tot en met 2 februari 2009 is Swartvast niet elektronisch bereikbaar geweest. Doordat de harde schijf van de internetaanbieder neerstortte, was de website nonexistent. Erger was dat Swartvast ook per mail onbereikbaar was. Doordat de eigenaar op vakantie was, is dit niet tijdig opgemerkt. Op 3 februari was een oude versie van de webpagina's weer bereikbaar en is het mailverkeer hersteld. Op 10 februari waren de webpagina's weer actueel.

19 januari 2009

De drie aannemers die tussen nu en 1 april 2009 meer dan 8.000 vierkante kilometer van het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN) met behulp van laseraltimetrie zullen inwinnen, zijn bekend. Zie de pagina over het AHN.

november 2008

Het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN) is een bestand dat zeer gedetailleerd en precies de hoogte van Nederland bevat. Voor 2009 staat de inwinning met laseraltimetrie van 8.160 vierkante kilometer op het programma (dit is 24% van Nederland). Swartvast is als technisch-inhoudelijk expert betrokken bij de Europese aanbesteding hiervoor, die georganiseerd wordt door de Data-ICT-Dienst van Rijkswaterstaat. Zie de Swartvast-pagina over het AHN.

september 2008

Ten behoeve van de Departementale Commissie Ruimtevaart van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat wordt in opdracht van Rijkswaterstaat door Swartvast een rapport opgesteld waarin een overzicht wordt gegeven van de toepassingen van ruimtevaart die bij Rijkswaterstaat in gebruik zijn dan wel op haalbaarheid zijn onderzocht. Het gaat hierbij hoofdzakelijk om de terreinen aardobservatie en plaatsbepaling. Zie de projectpagina.

juli 2008

Politiek en bedrijfsleven verwachten dat Rijkswaterstaat meer kwaliteit met minder mensen levert, waarbij onder meer de nadruk ligt op het inschakelen van 'de markt' bij het vervaardigen van producten en diensten. De Data-ICT-Dienst van Rijkswaterstaat is, onder meer om bij gelijkblijvende capaciteit aan de grotere vraag om informatieproducten te kunnen voldoen, bezig met een transitie naar regieorganisatie. Swartvast geeft aan dit traject 'marktbenutting onder regie' ondersteuning door de onderliggende documenten op te stellen en het instrumentarium voor het afwegingskader en de procesveranderingen te ontwikkelen. Zie de projectpagina.

juni 2008

De Werkgroep Grootschalige Laseraltimetrie (WGL) van de STOWA heeft, na een zeer succesvol 2007 waarin onder meer het breed gewaardeerde rapport Laseraltimetrie voor waterkeringbeheer. Ontwikkelingen, gewenste specificaties, procesbeschrijving en evaluatie AHN-2-proef werd gepubliceerd (zie de projectpagina), het plan van aanpak definitief gemaakt waarin de onderzoeksvragen worden beschreven die voor de deelnemende waterkeringspecialisten de grootste prioriteit hebben. Uitvoering van dit plan van aanpak hangt nog af van de wijze waarop de WGL in 2008-2009 wordt gefinancierd.

maart 2008

Op 29 februari 2008 verscheen het eindrapport van het onderzoek naar de gebruikerswensen op het gebied van opslag en ontsluiting van lodingen, dat Swartvast voor de Waterdienst van Rijkswaterstaat uitvoerde. De samenvatting is op de pagina over dit project beschikbaar.

januari 2008

Het rapport Remote sensing voor inspectie van waterkeringen, het eindrapport van het project dat Swartvast voor Rijkswaterstaat uitvoerde, is nu ook in druk verschenen, waardoor de hogeresolutiebeelden goed tot hun recht komen. Het rapport is breed verspreid onder waterkeringbeheerders, kennisinstituten en aanbieders. Het is te bestellen onderaan de pagina over het project Verkenning toepassing remotesensingtechnieken. Het op 8 november 2007 verschenen rapport is daar ook als pdf-document beschikbaar.

december 2007

Het eindrapport van de Werkgroep Grootschalige Laseraltimetrie (WGL) is verschenen. Het doel is waterkeringbeheerders te ondersteunen bij de toepassing van laseraltimetrie bij het beheer en de toetsing van waterkeringen. Swartvast draagt aan deze werkgroep bij als inhoudelijk expert en het rapport is grotendeels door Rens Swart opgesteld. Zie de pagina over de Werkgroep Grootschalige Laseraltimetrie. Het rapport en een samenvatting ervan zijn daar als pdf-bestand op te halen.

september 2007

Swartvast voert in opdracht van het Rijksinstituut voor Kust en Zee (Rijkswaterstaat RIKZ) een onderzoek uit naar de wensen van gebruikers van lodingen (waterdieptegegevens) op het gebied van opslag en ontsluiting van lodinggegevens. Zie deze pagina voor een projectbeschrijving.

De Werkgroep Grootschalige Laseraltimetrie (WGL) is intensief betrokken bij de opstelling van de specificaties voor de nieuwe generatie AHN (Actueel Hoogtebestand Nederland) om te bereiken dat dit AHN-2 daadwerkelijk geschikt is voor waterkeringbeheer. Swartvast heeft een analyse uitgevoerd op de door AHN en de aannemer ter beschikking gestelde data van de proef bij het Waterschap Zeeuwse Eilanden (WZE). Het eindrapport is inmiddels verschenen. Zie de pagina over de Werkgroep Grootschalige Laseraltimetrie.

Neem contact op!

Neem een kijkje op onze webpagina's en laat u inspireren. Als uw belangstelling is gewekt, wordt u van harte uitgenodigd contact op te nemen om nader kennis te maken en te bespreken of ik u op enigerlei wijze van dienst zou kunnen zijn. Ook voor algemene vragen sta ik u graag te woord.

Swartvast
Ir. L.M.Th. (Rens) Swart
Perzikgaarde 7
5103 EH   Dongen
telefoon +31 6 28 33 45 94
e-post
webstek www.swartvast.nl

Met vriendelijke groeten,
Rens Swart